Зеиԥш ыҟам ашәҟәқәа

Ажәабжьқәа

Зегьы


Шәашьа амам арҵаҩы иџьабаа, арҵаҩы иус. Адунеи ду ахь амҩа узаазыртуа, зажәа агәра уго, узықәгәыӷуа. Иахьагьы, уаҵәгьы аҿар рааӡараҿы, гәык-ҧсык ала здыррақәа рызҭо ҳарҵаҩцәа! Абиҧарақәа еимаздо, Адоуҳацҳа – Арҵаҩы.

Асиахь ахынҳәра

Иҿыцу аматериалқәа

Еимадоу асаитқәа