Зеиԥш ыҟам ашәҟәқәа

Ажәабжьқәа

Зегьы


Аҳәынҭқарратә бызшәатә политиказы Аҧсны Аҳәынҭқарратә еилакы аусзуҩцәа Тамила Арышҧҳаи Ада Кәарҷелиаҧҳаи Москватәи аҧсуа диаспора ааҧхьарала цәыббрамза ҩажәижәаба рзы Урыстәыла аҳҭнықалақь аҟны, Москва имҩаҧысуаз «Аҧсны» захьӡыз акультура афестиваль иалахәын. Афестиваль апрограммаҿы иҟан аҧсуа культура, аҵас, ақьабз, аҧсуа чыс, иара убас аҧсуа бызшәа аӡыргара иазкыз аусмҩаҧгатәқәа жәпакы.

Афестиваль ианыҧшит Москва ақалақь аҟны иҟоу аҧсуа хылҵшьҭрақәа зҿлымҳара ду шарҭо рыҧсадгьыл Аҧсны аҭоурых, акультура, абызшәа, иара убас гәцаракра шарҭо иахьа имҩаҧысуа ахҭысқәа. Аилак ахаҭарнакцәа Афестиваль еиҿызкааз адиаспора анапхгареиҧш, егьырҭ ахаҭарнакцәеи дареи реиҧылара мҩаҧысит. Аиҧылараҿы ирылацәажәажәан, ҷыдала, ҳмилаҭтә культура, ҳбызшәа рырҿиара, реиқәырхара иамоу аҵак ду, уи азы иахьа раҧхьа иргыланы иҩаҧгатәу ауснагӡатәқәа.
Аҳәынҭқарратә бызшәатә политиказы Аҧсны Аҳәынҭқарратә еилакы ахаҭарнакцәа азааҭгыланы иалацәажәеит абызшәа арҿиареи ахьчареи рзы имҩаҧнаго аусура атәы, иазгәаҭан Аилак хшыҩзышьҭра шанаҭо Аҧсны анҭыҵ иҟоу аҧсуа диаспорақәа рбызшәатә ҭагылазаашьа, ҿыц игыло абиҧарақәа рзы абри инамаданы иазҧхьагәаҭоу аусмҩаҧгатәқәа.

Аиҧыларақәа руак аан аҳәынҭқарратә бызшәа аиқәырхареи арҿиареи рзы иахьа иҟаҵатәу ашьаҿақәа дрылацәажәеит ашәҟәыҩҩы, аҭоурыхҭҵааҩ, аиҭагаҩ Денис Чачхалиа. Уи иазгәеиҭеит амилаҭ аиқәырхаразы абызшәа иааннакыло аҭыҧ, абри инамаданы Аилак имҩаҧнаго аусура ахырхарҭа хадақәа рыҩныҵҟа аҵак ду шамоу аиҭагара азҵаара. Уи дазааҭгыланы далацәажәеит аспециалистцәа-аиҭагаҩцәа ҿарацәа реиҵааӡара аус иаӡбо азҵаарақәа. Убри аан аҧсуа милаҭ реиқәырхаразы абызшәа инанагӡо ароль дахцәажәо, игәалаиршәеит еицырдыруа аклассик Фазиль Искандер абызшәамилаҭ рзы иамоу а аҵакы азы ииҳәахьаз иажәақәа. Урҭ аҧсшәахь реиҭагараан абас ицәажәоит: “Абызшәа удацқәеи уареи шәеимаздо ада иаҩызоуп”.

Ҳазҭагылоу аамҭазтәи атехнологиақәа рхархәарала абызшәа арҵара азҵаара иазкын аилак ахаҭарнакцәеи Москва иҟоу абызшәақәа дырҵара ацентр «Capital school» анапхгаҩцәа Ролан Агрбеи Ирина Цәышҧҳаи рҧылара. Аиҧылараҟны иалацәажәан аҵара апроцесс атехнологиа ҿыцқәа раларҵәара, урҭ абызшәа арҵара ахаҭабзиара ашьҭыхреи абызшәа зҵо радҧхьалареи рзы мыруга бзианы ишыҟоу. Иара убас абри аиҧылараҟны иазгәаҭан Абызшәатә политиказы аҳәынҭқарратә еилаки абызшәақәа рҵара ацентри аҧхьаҟа русеицура аҭахны ишыҟоу.

«Capital School» - ари ҳаамҭа иақәшәо, аинновациатә ҟазшьа змоу мыругала еиқәыршәо рҵаратә центруп. Ара рхы иадырхәо атехнологиақәа ирыбзоураны атәымбызшәақәа рҵара аус даара имарианы имҩаҧысуеит, насгьы аҵара зҵо зегьы аҵара апроцесс даара агәахәара ду рнаҭоит.

Асиахь ахынҳәра

Иҿыцу аматериалқәа

Еимадоу асаитқәа